ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ៖

 

 

 

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ