កម្មវិធី Zoom ជាកម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Zoom Video Communications, Inc ដែលមានមុខងារសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

- បង្កើតអង្គប្រជុំអនឡាញ (Online Meeting)

- បង្កើតបទបង្ហាញ និងបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញ (Online Presentation & Training)

- បង្កើតសន្និសីទអនឡាញ (Online Conference Rooms)

- អាចប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (Phone System)

- អាចប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសារ សម្រាប់ជំនួញ (Business Instant Message)

អ្នកចូលរួមអង្គប្រជុំតាមរយ:កម្មវិធី Zoom អាចធ្វើការបង្ហាញតាមអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួន ទៅកាន់អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតបាន ហើយលើសពីនេះពួកគាត់ក៏អាចស្នើសុំក្នុងការ បង្ហាញអេក្រង់កុំព្យូទ័រ បញ្ជា Keyboard Mouse របស់អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតបានផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកអាចដំណើរការកម្មវិធី Zoom ដោយពុំគិតកម្រៃ (Free) ប៉ុន្តែតួនាទីមួយចំនួនមានកម្រិត។

ទាញយកកម្មវិធី Zoom÷

- Android: https://bit.ly/2WujTEl

- iOS: https://apple.co/2U6IP32

- PC: https://zoom.us/download

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ