ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្ដីជម្រាបជូនរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ បានឲ្យដឹងថា តាមសំណើររបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលសម្រេចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនាំចេញអង្ករស ជាបណ្ដើរៗឡើងវិញ តាមកិច្ច សន្យាបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេស ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ៕ E B

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ