ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានប្រកាសថា ចាប់ពីទី១៦-៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣៧០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងប្រេងម៉ាសូត ៣២៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ