ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាម ស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ២,៩៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ២,៥៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕ SP

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ