ដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា សូមនាំយករបៀបប្រើប្រាស់ shortcuts មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង Notes របស់ iPhone មកជូនដល់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់។

១- កំណែថយក្រោយ/កំណែទៅមុខ Undo/Redo

- អូសម្រាម៣ ទៅឆ្វេងដើម្បីធ្វើកំណែថយក្រោយ (undo) ឬអង្រួនទូរសព្ទ ហើយចុចលើពាក្យ “Undo” ក៏បាន

- អូសម្រាម៣ ទៅស្ដាំដើម្បីធ្វើកំណែទៅមុខ (redo)

២- ជ្រើសយកតួអក្សរ Selecting Text

- ចុចលើអត្ថបទឱ្យជាប់ ហើយអូសលើពាក្យដែលចង់ select

- ចុច២ដង (double tap) ដើម្បីជ្រើសយក (select) ១ពាក្យ

- ចុច៣ដង (triple tap) ដើម្បីជ្រើសយក (select) ១កថាខណ្ឌ (ល្បះ)៕SP

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ