អន្តរជាតិ៖ សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានចេញសេចក្តីអនុម័តឱ្យ World Cup ២០២៦ ដែលអាមេរិក កាណាដា និងមុិចសុីកូ  ធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះនោះ នឹងតម្រូវឱ្យមានក្រុមដល់ទៅ៤៨ចូលរួម។

សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានចេញសេចក្តីអនុម័តឱ្យ World Cup ២០២៦ ដែលអាមេរិក កាណាដា និងមុិចសុីកូ  ធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះនោះ នឹងតម្រូវឱ្យមានក្រុមដល់ទៅ៤៨ចូលរួម។

ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែល FIFA បានអនុម័តនៅ World Cup 2026៖

. ក្រុមកើនឡើងដល់៤៨

. មានការប្រកួតរហូតដល់១០៤ (ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup)

. ១២ពូល មួយពូលមាន៤ក្រុម មួយក្រុមប្រកួត៣លើក

. លេខ១ លេខ២ តាមពូលនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់

. ហើយត្រូវជ្រើសក្រុមលេខ៣ល្អតាមពូល ៨ក្រុមទៀត ដើម្បីមកបង្គ្រប់៕

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ