ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានប្រកាសថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ មានឃុំ-សង្កាត់ ចំនួន១,៦៥២ និងចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ ចំនួន១១,៦២២។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ស្ដីពី ការកំណត់ចំនួន ឃុំ-សង្កាត់ និងចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ចេញផ្សាយថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា «សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ»៕EB

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ