ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានផ្តល់ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលត្រូវ បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតី នៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (លើកទី៧) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ១២ ៧៦០ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៣៤ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍៕EB 

ខ្លឹមសារប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារមានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ