នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖កាលពីអត្ថបទមុន នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានផ្សព្វផ្សាយអំពីគន្លឹះចំនួន ៦ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុមារលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត។ 

ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស សូមធ្វើការចែករំលែកនូវវិធីសាស្ត្រដែលជាមុខងារការពារសុវត្ថិភាពបន្ថែម  ចំនួន ៨ របស់ Screen Time ដែលមានស្រាប់លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) ជូនដល់អាណាព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

ជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារ និងឯកជនភាពនៅក្នុង Screen Time អ្នកអាចទប់ស្កាត់ ឬកម្រិតកម្មវិធី និងមុខងារជាក់លាក់ណាមួយ នៅលើឧបករណ៍របស់កូនៗលោកអ្នក។ លោកអ្នកក៏អាចដាក់កម្រិតលើការកំណត់នៅលើ iPhone, iPad ឬ iPod touch របស់កូនៗលោកអ្នកសម្រាប់មាតិកាមិនសមរម្យ ការទិញ ការទាញយក និងភាពឯកជន ។ល ។

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ