(ភ្នំពេញ)៖ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាសលេខ ៩៨៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញា និងត្រារបស់សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ៖

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ