ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤.២៥០រៀល ចុះថ្លៃ ៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤.១៥០រៀល ចុះថ្លៃ ៥០រៀល ៕

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ