អាមេរិក៖លោក Elon Musk បានមើលឃើញថា ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះជាង ១០0 ពាន់លានដុ​ល្លារនៅឆ្នាំនេះ ដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសន្ទស្សន៍មហាសេដ្ឋី Bloomberg​ដែលធ្លា​ប់បានកត់ត្រាកន្លងមក ។

 ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន ១៦៩.៨ ពាន់លានដុល្លារ លោក Musk នៅតែជាបុគ្គលដែលមា​ន​បំផុតនៅលើពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទ។

 

ការធ្លាក់ចុះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយការប្រមូលរថយន្តចុងក្រោយជាង ៣00,000 គ្រឿងដោ​​យ​សារភ្លើ​ង​កន្ទុយខុស និងដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលជាទីផ្សារដ៏សំ​ខាន់រប​ស់ក្រុមហ៊ុន Tesla នៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីបានធ្លាក់ចុះ ៦.៨% មកត្រឹម ១៦៧.៨៧ ដុល្លា​រនៅ​ពេលបិទការជួញដូរកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលជាតម្លៃភាគហ៊ុនទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានបាត់បង់ច្រើនជាងពាក់កណ្តា​លនៃតម្លៃរបស់ពួ​កគេរហូ​តម​កដ​ល់បច្ចុប្បន្ន។

 

សូមបញ្ជាក់ថា លោកMusk កាន់កាប់ភាគហ៊ុនជិត ១៥% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយការធ្លាក់​ចុះនៃត​ម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប្រហែល ៨.៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ៕

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ