ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារ គឺជាការទទួលខុសត្រូ វចំពោះ ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃធនធានដែលគ្រួសារមានក្នុងដើម្បីធានាការពារហានិភ័យទុកជាមុន និងលក្ខខណ្ឌនៃចំណូលចំណាយរបស់គ្រួសារមួយប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ និងស្រប គ្នារវាងប្តីប្រពន្ធ។ 

ខាងក្រោមនេះជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចជួយគ្រួសារអ្នកអោយដឹងពីរបៀបនៃគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព:ត្រូវដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានគុណតម្លៃ ស្តង់ដានិងគោលដៅខុស ៗគ្នាដែលមានឥទ្ធិព លលើទស្សនៈរ បស់គាត់អំពីប្រាក់កាសនិងការប្រើ ប្រាស់របស់វា។ 

ត្រូវយល់អំពីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីចៀសវាងទំនាស់នៃការប្រើប្រាស់លុយមិនស្របគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធ។និយាយទាក់ទងដោយចំហនិងដោយក្ដីស្រឡាញ់រវាងប្តីឬប្រពន្ធអំពីគំរូហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសាររបស់អ្នកអោយបានពីរបី។ វាយតម្លៃច្បា ប់ហិរញ្ញវ ត្ថុនោះហើយសម្រេចចិត្តមួយថាគួរតែយកមួយណា ឬក៏ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ ឬក៏កែតម្រូវ។

បង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញរបស់អ្នកដោយប្រើធនធានសហគមន៍ដូចជាបណ្ណាល័យ សាលារៀន និងសិក្ខាសាលា។ពិចារណាអំពីការលើកទឹកចិត្តដែលនៅពីក្រោយ ទម្លាប់នៃការចា យលុ យរបស់អ្នក។ តើអ្នកចំណាយលុយដើម្បីបន្តការចំនាយដូចមុន ឬក៏យកទៅធ្វើអ្វីផ្សេង។រៀបចំស កម្មភា ពគ្រួសារដើម្បីបង្រៀនសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់អំពីហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ។ 

ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៃការប្រើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ៖គ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកជាមួយនឹងការសរសេរគម្រោងទុក ដោយធ្វើបញ្ជីដែលកំណត់តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្ដីប្រពន្ធនីមួយៗ។ ដោយធ្វើឱ្យការទិញដែលសមស្របទៅនឹងកំរិតចំណូលរបស់អ្នក។ ធ្វើបញ្ជីដែលបំបែកតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់អ្នកពីតម្រូវការរបស់អ្នកនិងរក្សាការចំណាយថេរសូម្បីតែនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកកើនឡើងក៏ដោយ។

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនាគត៖បង្កើតមូលនិធិសន្សំបន្ទាន់យ៉ាងតិចបំផុត 3 ខែ ឬ ៦ ខែ ពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ជិវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឱ្យប្រាកដថាវាសមនឹងកាលៈទេសៈរបស់អ្នក៕sp

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ