នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ ដើម្បីការពារឯកសាររបស់លោកអ្នកពីការលួចមើល ឬប្រើប្រាស់ដោយពុំមានការអនុញ្ញាត លោកអ្នកត្រូវធ្វើការចាក់សោរកាពារ និងចែករំលែកកូនសោរដល់បុគ្គលដែលលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមើល ឬប្រើប្រាស់ឯកសារប៉ុណ្ណោះ។ 

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រងាយៗ ដើម្បីធ្វើការចាក់សោរឯកសារ ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office និងកម្មវិធី Acrobat Reader ដូចខាងក្រោម៖

១. វិធីចាក់សោរឯកសារ Microsoft Office

  - បើកឯកសារ Word Excel ឬ Powerpoint ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office

  - ជ្រើសរើសយក Menu -> Info -> Protect Document -> Encrypt with Password

  - បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ -> ចុចលើប៊ូតុង OK

  - វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដដែលម្តងទៀត  -> ចុចលើប៊ូតុង OK

  - សូមធ្វើការរក្សាទុកឯកសាររបស់អ្នក (Save)

២. វិធីចាក់សោរឯកសារ Adobe Acrobat (PDF)

  - បើកឯកសារ PDF ក្នុងកម្មវិធី Adobe Acrobat

  - ជ្រើសរើសយក Tools -> Protect-> Encrypt with Password

  - ជ្រើសរើស Yes លើផ្ទាំង Pops up

  - ជ្រើសរើស "Require a Password to open the document" និងវាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ -> ចុចលើប៊ូតុង Apply

  - សូមធ្វើការរក្សាទុកឯកសាររបស់អ្នក (Save)

#Office #PDF #Encryption #ITDepartment #MoI

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ