ភ្ញៀវទេសចរ មុននិងទៅដល់ឧស្យានជាតិ វិរៈជ័យ (វាលធំ) ត្រូវចំណាយដូចខាងក្រោម: 

 ១. ភ្ញៀវទេសចរ ១ នាក់ ត្រូវបង់ ៥ ដុល្លា ក្នុង ១ ថ្ងៃ ជូនទៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត។ 

២. ភ្ញៀវទេសចរ ១ នាក់ ឬ មួយក្រុម ត្រូវបង់ ២០ ដុល្លា ក្នុង ១ ថ្ងៃសម្រាប់ មន្រ្តីបរិស្ថាន( Ranger) ។ 

៣. ភ្ញៀវទេសចរ  ត្រូវជួល ម៉ូតូ ១០០ ដុល្លា ក្នុងរយះពេល ៣ថ្ងៃ (ទៅវិញទៅមក) និងអាចសុំចរចាតម្លៃដោយខ្លួន ឯងបាន (ការជួលម៉ូតូគឺអោយទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់)) 

៤. បើភ្ញៀវមានម៉ូតូខ្លួន ឯង ត្រូវបង់ថ្លៃតែ ២,០០០ រៀលទេដើម្បីជិះចូលក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិ ។ 

៥. ភ្ញៀវត្រូវ បង់ ថ្លៃទូកដរចំលង់ទៅត្រើយខាង ឧស្យាន ១ នាក់ ៦,០០០ រៀល។ 

៦. ភ្ញៀវត្រូវ ម្ចាស់ការលើការហូបចុក និងស្នាក់នៅដោយខ្លួនឯង ។ 

 សរុបរួមភ្ញៀវត្រូវចំណាយ  

1.  ត្រូវចំណាយបង់ចូលទស្សនា           

5$x3day=     15$/  1នាក់ 

2.  ត្រូវចំណាយRanger  

20$x3day=   60$/ 1នាក់ 

3.  ត្រូវចំណាយជួលម៉តូសហគមន៍ 

100$/3day=100$/ 1នាក់ 

4.  ត្រូវចំណាយទូកដរ 1,5$  =  1,5$/ 1នាក់ សរុបរួម = 176$/ 1នាក់ 

5.  សម្រាប់ម្ហូបអាហារ ខ្លួនឯង  

6.  ម៉ូតូខ្លួនឯង បង់ ២០០០រៀល តែត្រូវតែជួល អ្នកនាំផ្លូវ Ranger៦០ដុល្លា និងបង់ថ្លៃចូល ១៥ ដុល្លានិងថ្លៃទូកដ៕ SP

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ